تبلیغات
سلامت باش salamatbash سیدرضا موسوی-salamatbash سلامت باش به ""سلامت باش ""خوش امدید.لطفا" هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد خود را از طریق لینك << نظر یادت نر>> ارسال فرمائید -سیدرضا موسوی

سلامت باش salamatbash

--------

نقش مرکز سلامت روان جامعه نگر

مقدمه

 از حدود 40 سال پیش راهبردهای ارائه خدمات سلامت روان به افراد نیازمند در جهان دچارتحول چشمگیری شده است چنانكه آن را انقلاب دیگری در روان پز شكی و سلامت  روان می دانند و آن جنبش سلامت روان جامعه نگر بوده است. اصول این جنبش عبارتند از : تغییردیدگاه از فردنگری به جامعه نگری، مشاركت و نظارت دریافت كنندگان خدمات در برنامه ریزی و اجرا، ارائه خدمات جامع در محل زندگی افراد، تاكید بر پیشگیری علاوه بر درمان، مشاركت بین بخشی و تداوم مراقبت . این رویكرد منجربه تغییراتی بنیادی در سیاست گذاری و برنامه ریزی در بسیاری از كشورها شد و اكنون رویكرد غالب سلامت روان در جهان تلقی می شود. كشور ما نیز همگام با این تحول سعی داشته است خدمات خود را از نظامی سنتی و ناكار آمد به نظامی مبتنی بر سلامت روان جامعه نگر تغییر دهد . برنامه كشوری بهداشت روانی كه راهبرد اصلی آن ادغام خدمات سلامت روان در شبكه های بهداشتی درمانی كشور بوده است، اوج این تحول محسوب می شود. این طرح در روستاها به موفقیت چشمگیری دست یافت اما درشهرها و به ویژه شهرهای بزرگی مانند تهران، این موفقیت به دلایل بسیاری قابل توجه نبوده است.                                                  .            
در حال حاضر اكثر جمعیت كشورهای توسعه یافته و بسیاری از كشورهای در حال توسعه در شهرها ساكن هستند و به طور روز افزون و بی قاعده ای بر جمعیت شهرنشین افزوده می شود. كشور ما نیز در دهه های اخیرشاهد تغییر الگوی سكونت از زوستاها به شهرها بوده است و به همین دلیل، ارائه سیاستها و برنامه هایی برای ارائه مطلوب خدمات سلامت روان در شهرها با رویكردی جامعه نگر، اهمیت روز افزونی می یابد.

نظام ارائه خدمات در شهرها:

     در سال 1367 برنامه كشوری بهداشت روانی تصویب شد كه راهبرد اصلی آن ، ادغام خدمات سلامت روان در شبكه های بهداشتی درمانی كشور بوده است. این ادغام واجد تمركز زدایی در فعالیت ها، اولویت دادن به پیشگیری، كاربرد سطوح خدماتی و نظام ارجاع، پیگیری مستمر و تاكید بر مراقبت سرپایی تا بستری بیماران بود. بدنبال اجرای موفقیت آمیز برنامه در مناطق روستایی، در سال 1369 سلامت روان به عنوان جزء مهم مراقبتهای بهداشتی اولیه قلمداد گردید و به تدریج به مناطق دیگری از كشور گسترش یافت. در مناطق شهری اولین واحد ارائه خدمات، مراكز بهداشتی درمانی شهری هستند كه در آن پزشكان عمومی بیماران را می پذیرند و در صورت نیاز آنان را به مراكز بالاتر ارجاع می دهند. از آن جا كه موقعیت این مراكز و جمعیت تحت پوشش به گونه ای است كه امكان دسترسی افراد به خدمات بهداشتی و درمانی وجو دارد، پیگیری توسط كاركنان این مراكز صـــــورت نمی­گیرد و از همكاری و مشاركت مردمی استفاده می شود. برای فعال نمودن خدمات شهری، تاسیس پایگاه های بهداشتی­و استفاده از­رابطین داوطلب بهداشتی پیش­بینی­شده است.این رابطین وظیفه آموزش،شناسایی خانواده ها، جلب مشاركت مردم، تشویق و ارجاع خانوارهای دارای بیمار به مراكز و پیگیری وضعیت بیماران تحت پوشش را برعهده دااین طرح برخلاف روستاها در شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ موفقیت قابل­ توجهی نداشته­است. بررسی­ها نشان می دهد كه نظام ارائه خدمات شهری فعال و كارآمد نیست. ارزیابیهای دیگر نشان می دهد كه با وجود حضور تعداد زیادی متخصص سلامت روان در شهرها، مسئولیت آنها مشخص نیست و خدمات رسانی بسیار نا هماهنگ است، در واقع هم اینك بخش ها خصوصی، دولتی و خیریه جداگانه عرضه كننده خدماتی ناكافی و ناكار آمد هستند و مردم گیرندگان غیرفعال آن می باشند. هرچه وضع بیمار بدتر باشد، چه از نظر بالینی و چه از نظر اقتصا دی  و ا جتما عی،  خطر  طرد و بی اعتنایی بیشتر است. با فقدان هماهنگی بین بخشی و عدم پیگیری فعال بیماران دچار اختلال شدید روانپزشكی، بسیار اتفاق می افتد كه بیمار پس از ترخیص به حال خود رها شود تا اینكه خود به مطب خصوصی مراجعه كند یا از كلینیك های مشاوره سردر آورد، یا دوباره عود كند و در همان بیمارستان یا جایی دیگر بستری شود و هیچ مركزی از خدمات دیگری خبر ندارد و این مراكز معمولاً بیمار را به یكدیگر ارجاع نمی دهند، از سوی دیگر بخش خصوصی بسیار قوی است اما مسئولیتی برای خود در سطح جامعه نمی بیند. اكثر بیمارستان های دولتی رسالت اصلی خود را در آموزش میبینند و بسیاری از بیماران را به این دلیل كه مورد آموزشی مناسبی تلقی نمی شوند، بستری نمی كنند ویا بسیاری از آنها اصلاً بخش روانپزشكی ندارند. از دلایل ناكامی طرح ادغام سلامت روان در نظام مراقبت اولیه شهری می توان به موارد زیر اشاره كرد:

- كل نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی در شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ كارآمدی موثری ندارد از این رو ادغام بهداشت روان در این نظام ناموفق، نتیجه مطلوبی در برنخواهد داشت.
- مقاومت رویكرد سنتی بیمارستان محور كه در حال حاضر در شهرها روش غالب ارائه خدمات است.
- رشد روزافزون جمعیت
- ضعف مشاركت مردمی
- مشكل عرضه خدمات و پیگیری به صورت فعال
- ضعف اطلاع رسانی
- دوری محل ارائه دهنده خدمات از محل سكونت و دشواری دسترسی به آنها
- ترجیح خدمات مطبی و بیمارستانی تخصصی بر خدمات مراكز بهداشتی درمانی

 مراكز سلامت روان جامعه نگر

   رویكرد مراقبت جامعه نگر مستلزم آن است كه خدمات نزدیك به خانه افراد ارائه شود و در دسترس باشد. مداخلات علاوه بر علائم، ناتوانیها را نیز هدف قراردهد، درمان و مراقبت متناسب با تشخیص بیماری و نیاز هر فرد باشد، گستره وسیع و جامعی از خدماتی موثر و كارآمد فراهم باشد، هماهنگی بین نهادهای سلامت روان و دیگر نهادها و سازمانهای جامعه وجود داشته باشد، برخدمات سرپایی تاكید شود، قوانین برای پشتیبانی از این ملزومات وضع شود.

    هدف این رویكرد، انتقال محوریت خدمات از نظام سنتی بیمارستان محور به خدماتی جامعه نكر است. البته با توجه به كمبود شدید كشور از نظر تعداد تخت های روانپزشكی نباید جلوی رشد بیمارستان های بزرگ روانپزشكی را گرفت اما می توان و باید آنها را به مراكزی برای درمان، پیگیری و توانبخشی فعال بدل كرد یعنی همان چیزی كه در حال حاضر در اكثر بیمارستان های روانپزشكی سنتی وجودندارد.

 در چند دهه اخیر الگوهایی برای ارائه خدمات سلامت روان جامعه نگر مطرح و به شكلی فراگیر در بسیاری از كشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به كار گرفته شده اند. یكی از آنها ادغام سلامت روان در نظام مراقبتهای اولیه است كه در بالا به عدم موفقیت آن در شهرهای كشور اشاره شد. اما دیگری جنبش مراكز سلامت روان جامعه نگر است، خصوصیت اصلی این جنبش، ارائه خدمات جامع برای پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی بیماران بدون اتكا به بیمارستانهای روانپزشكی است.

 مهمترین امتیاز و برتری این مراكز، تمركز دادن اصول پیشگیری و درمان بیماریهای روانپزشكی در یك جا و دسترسی آسان خدمات برای مناطق تحت پوشش است كه استفاده بهینه از كلیه امكانات را با نظامی هماهنگ میسر می سازد.

اهداف

- فراهم آوردن خدمات بهداشت روان برای تمام ساكنان شهرها، تاكید بر آسیب پذیرترین گروهها كه خدماتی به آنان ارائه نشده است، جهت تامین، حفظ و ارتقای سلامت روان مردم

- ایجاد الگوی ارائه خدمات در شهرها و كلان شهرها براساس اصول بهداشت روان جامعه نگر به نحوی كه (1) خدمات نزدیك به خانه ارائه شود(2) مداخلات علاوه برعلائم، ناتوانیها را نیز هدف قراردهد(3) مراقبت متناسب با نیاز هر فرد باشد(4) گستره وسیعی از خدمات فراهم باشد(5) تداوم در مراقبت وجود داشته باشد(6) علاوه بردرمان به پیشگیری نیز توجه شود (7) دریافت كنندگان خدمات در برنامه های خدمات بهداشت روان مشاركت داشته باشند و مشاركت بین بخشی نهادها تشویق شود.      

- افزایش آگاهی از بهداشت روان و تغییر نگرش و كاهش انگ مرتبط با بیماریهای روانپزشكی در بین مردم شهرهای كشور

- افزایش دانش درباره وضعیت موجود مشكلات و منابع بهداشت روان در شهرها و پایش خدمات از طریق انجام فعالیت های پژوهشی

اجرای طرح درسال 1383

     مسئولیت اجرای این طرح را دانشگاههای علوم پزشكی زیر نظر اداره سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بر عهده خواهند داشت. در هر دانشگاه یك كمیته اجرایی تشكیل شده كه مسئولیت هدایت طرح و تصمیم گیری ها را برعهده دارد. در این كمیته ها افرادی با نظر گروههای روانپزشكی هر دانشگاه انتخاب شده اند. در سال 1383 چهار دانشگاه طرح ارائه شده از طرف اداره سلمت روان را بصورت پایلوت و با حمایت  مالی این اداره اجرا نموده اند كه عبارتند از :

 • دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دانشگاه علوم پزشكی ایران
 • دانشگاه علوم پزشكی تبریز
 • دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

اولین اقدام در این برنامه تعیین مناطقی به عنوان Catchmetnt area در مناطق تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشكی بود. هر منطقه بین 75000 تا 200000 نفر را می تواند تحت پوشش قراردهد. در تعیین Catchment area علاوه بر خصوصیات جمعیتی باید خصوصیات دیگری مانند خصوصیات جغرافیایی، سهولت دسترسی و نیز تقسیمات شهری لحاظ شود. در هر منطقه یك مركز بهداشت روان جامعه نگر خدمات را ارائه می دهد. این مراكز در واقع مركز ثقل ارائه خدمات بهداشت روان را بر عهده دارند. تاسیس این مراكز در حال حاضر از طریق گسترش مراكز بهداشتی درمانی از پیش موجود و یا درمانگاههای بیمارستان های روانپزشكی بوده است ولی در اینده می تواند با پیش بینی پرسنل ، امكانات و بودجه بصورت مراكز مجزا راه اندازی شوند. مكان این مراكز باید به نحوی انتخاب شوند كه امكان دسترسی سریع و آسان جمعیت ساكن در هر منطقه فراهم باشد.

كاركنان مراكز

            پرسنل هر مركز را یك تیم تشكیل می دهد كه شامل روانپزشك، روانشناس بالینی و مشاوره، پزشك عمومی دوره دیده، روان پرستار، مددكار اجتماعی، كاردرمانگر و كارشناس بهداشت روان است . مسئولیت اجرای فعالیت ها با كمیته اجرایی و زیرنظر روانپزشك هر مركز است.

 ساختار مراكز 

            هرمركز زیرنظر مستقیم كمیته بهداشت روان دانشگاههای علوم پزشكی فعالیت می كند و شامل چند واحد است:

 • واحد خدمات اورژانس
 • واحد خدمات سرپایی (دارویی، غیردارویی و مشاوره)
 • واحد پژوهش، ارزیابی و آموزش
 • واحد مددكاری اجتماعی
 • واحد اداری
 • واحد بازتوانی ( در صورت امكان)

ارائه خدمات به نحوی است كه ساكنان هر Catchment area ترجیح می دهند كه از مركز بهداشت روان خود استفاده كنند. افراد به صورت خود ارجاعی یا با ارجاع از سوی پزشك پذیرفته می شوند. برای رسیدن به این هدف مطلوب راهكارهایی پیش بینی شده است ( از جمله در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای ساكنان آن منطقه و نیز افرادی كه از سوی پزشكان عمومی ارجاع می شوند) در ضمن  تسهیلات جهت ارجاع بیماران نیازمند بستری به بیمارستان های دولتی در نظر گرفته شده است./

برگرفته از:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
معاونت سلامت
دفتر سلامت روانی، اجتماعی و مدارس
اداره سلامت روان 

گزارش مرکز سلامت روان جامعه نگر
دكتر احمد حاجبی
1383

مطبوعات کشور را با کلیک روی تصاویر روزنامه در سلامت باش


» سونوگرافی غیرضرور و پولی متخصصان زنان ممنوع شد ( شنبه 26 اردیبهشت 1394 )
» هلال احمر ایران در جمع 10 جمعیت برتر دنیا است ( شنبه 19 اردیبهشت 1394 )
» انتصاب مدیر عامل جدید بیمه سلامت ( شنبه 19 اردیبهشت 1394 )
» وزیر بهداشت: درمان چاه عمیقی است که پر نمی شود/ برنامه تغییرات بنیادین در آموزش پزشکی ( شنبه 19 اردیبهشت 1394 )
» تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است ( جمعه 13 تیر 1393 )
» برای بیماران دچار فیبریلاسیون دهلیزی وارفارین بهتر از آسپیرین است ( جمعه 13 تیر 1393 )
» نظر یادتون نره ( پنجشنبه 12 تیر 1393 )
» پوکی‌استخوان در کمین مبتلایان به آپنه‌خواب ( جمعه 29 فروردین 1393 )
» فلفل ضدسرطان پروستات ( جمعه 29 فروردین 1393 )
» چسب‌های استخوان به جای استخوان مصنوعی ( جمعه 29 فروردین 1393 )
» استخدام ۷۵۰۰ پزشک و بهورز در شبکه بهداشت کشور ( جمعه 29 فروردین 1393 )
» اجازه دهید دانش‌آموزان در کلاس بلند شوند! ( سه شنبه 13 اسفند 1392 )
» علت خونریزی واژن در بارداری چیست؟ ( سه شنبه 13 اسفند 1392 )
» این خوردنی‌ها را با هم نخورید ( سه شنبه 13 اسفند 1392 )
» 7 دلیل برای خوردن تخم مرغ صبحانه ( دوشنبه 12 اسفند 1392 )
» سرانجام ژن چشمه جوانی کشف شد ! ( یکشنبه 10 آذر 1392 )
» آلوئه ورا را به پوستتان نزنید ( یکشنبه 10 آذر 1392 )
» سوزاندن چربی با روش های جدید ( یکشنبه 10 آذر 1392 )
» سخنگوی دولت: 9 میلیارد دلار از دارایی های بلوكه شده ایران آزاد شد ( یکشنبه 19 آبان 1392 )
» عفونت های سیکلوسپور- آیا در خطر هستید؟ ( یکشنبه 19 آبان 1392 )
» سفر وزیر بهداشت به عنوان عضو بنیاد نورآوران سلامت به منطقه زلزله‌زده ورزقان ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» دکتر محمود طباطبایی: پوکی استخوان در زنان 5برابر بیشتر از مردان است ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» • رژ لب هایی که موجب سرطان لب می شوند ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» آیا تبخال می‌تواند كشنده باشد؟+ درمان سریع ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» • بیماری مارفان را بشناسیم ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» رشد 10 درصدی غرق شدگان در خزر ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» نگرانی از کاهش 40 درصدی بودجه بهداشتی كشور ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
» وزیر بهداشت: 20 قلم داروی بیماران صعب‌العلاج بیمه می‌شود ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
» نامه وزارت بهداشت برای لغو مجوز عرضه شیر فله ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
» تکذیب شایعه مرگ تعدادی از هموطنان به دنبال مصرف استامینوفن ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
موضوعات
» اخبار سلامت (314)
» بازار سلامت باش (4)
» آموزش سلامت (143)
» مبارزه با بیماریها (177)
» سلامت کودک (81)
» سلامت روان (60)
» سلامت محیط و حرفه ایی (13)
» سلامت خانواده ( بهداشت خانواده ) (100)
» سلامت دهان و دندان (20)
» اطلاعات داروئی (26)
» دانستنیهای سلامتی (130)
» آشنایی با رشته های شاخه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی (6)
» سیاسی اجتماعی (4)
» اخبار بابلسر (21)
» گالری عکس های جالب سلامت باش (4)
» اخبار مازندران (17)
» اخبار علمی (166)
» اخبار علمی ترجمه شده (9)
» دنیای IT آی تی (4)
» اخبار فن آوری (27)
» اخبار اجتماعی (171)
» اخبار هنری (2)
» اخبار روز (54)
» اخبار ورزشی (11)
» اخبار حوادث (10)
» فرصت های شغلی در رشته های بهداشتی و درمانی (3)
» پاسخ ها (3)
» ترفندهای جالب برای کامپیوترتان (18)
» دانلود سرای سلامت خبر (2)
» مطالب برگرفته ار سایت سازمان جهانی بهداشت (1)
» عجیب اما واقعی (73)
» شرح وظایف واحدهای بهداشتی درمانی (8)
» آموزشی (19)
» آیین نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی (22)
» آخرین اخبار از شیوع آنفولانزای A نوع ( H1N1) در ایران و جهان (12)
» دانستنیها (69)
» مدیریت و تحول سازمانی (11)
» مناسبت های ملی، مذهبی و بهداشتی روز (79)
» زنگ تفریح (31)

مطالب پربازدید

» چگونه درد آمپول را در کودکان کاهش دهیم؟
» اگر زانو هایتان درد میکند یا صدا میکند این مقاله را بخوانید
» دل عزاییل برای این دو نفر سوخت‎!‎
» رایج ترین نام خانوادگی در بین ایرانیان چیست؟
» عوامل مؤثر درآموزش و یادگیری دانش‌آموزان دچار اختلال یادگیری
» قبل از امتحانات آدامس بجوید
» جریان‌های شکافنده مهمترین علت غرق شدگی در دریای خزر-قسمت دوم و پایانی
» جریان‌های شکافنده مهمترین علت غرق شدگی در دریای خزر-قسمت اول
» خطراتی كه جمعیت جهان را تهدید می‌كند
» پزشکی ایران در عهد ساسانی
» مستر بین از تصادف جان به در برد
» مادر طلبه ناهی از منكر : خانم وزیر بهداشت! این جوانان 20 ساله حال مرا فهمیدند اما شمایی كه مادر هستید، حال مرا نفهمیدید!
» جوان ترها مراقب باشند به بیماری ام اس مبتلا نشوند
» آیا می دانید بیماری ام اس MS چیست؟
» تصاویری از پرموترین دختربچه جهان/ دختر گرگ نما در “گینس” ثبت شد
» تصاویر مترسک از هر مدل!!
» کاریکاتور انواع و اقسام گداها
» عجیب ترین حیوانات دنیا
» تصاویر جدیدترین حیوانات کشف شده در سال 2010
» تصاویر مواد غذایی با طرح های عجیب
» فرش بافته شده از تار عنکبوت
» مضرات لامپ های کم مصرف ! بمب‌های شیمیایی کوچکی که در خانه نگه می‌داریم
» تاریخچه؛ اهداف ، وظایف و واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران:
» چگونه یک نوار قلب را تفسیرکنیم؟
» تبدیل نام خود به فارسی باستان خـــــــــــیـلـــــــــــــی عالیـــــــــــــه!!!!!!!!!!!!!!!شما هم امتخان کنید
» واقعیت های حیرت انگیز در مورد پشه ها
» کشف موجود فضایی در مکزیک
» کشف یک مار بوا با طول بیش از 3 متر در بابلسر
» آمار لحظه به لحظه جهان را در موضوعات مختلف به صورت آنلاین و فارسی ببینید
» مشاهده آنلاین كانال های تلویزیون
» دانستنیها
» منتخبی از تصاویر و آثار جشنواره های شنی برگزار شده در بابلسر
» نکاتی چند در رابطه با مزایا و استفاده از لامپهای کم مصرف
» محل خودکشی هیتلر+ عکس
» باقری لنکرانی بعد از وزارت چه می کند؟
» آیا میدانستید....!؟
» طالع بینی ازدواج
» تصاویری از سیر تکاملی مرسدس بنز
» نقش مرکز سلامت روان جامعه نگر
» تاریخچه تاسوعا 5-10-88
» تاثیرات سوء استفاده از رنگها و اسانسهای خوراكی در طبخ غذاهای خانگی
» منزلت شب قدر
» دكتر کامران باقری لنكرانی
» دکترمرضیه وحید دستجردی
» میلاد امام حسن مجتبی (ع)
» روز بهورز مورخ 12-6-88
» حضرت خدیجه علیها‏السلام
» افسردگی در زنان کارمند بیش از زنان خانه دار است
» اعتلای مدیریت در نظام اداری و ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان دولت
» زندگینامه بزرگ منجی عالم بشریت حضرت امام مهدی (عج)
» تصاویر مجسمه های شنی
» پخش مستقیم از حرم حضرت اما رضا(ع) وحرم حضرت امام حسین(ع) وحرم حضرت اباالفضل العباس(ع)

لیست سایت های مفید

» دنیایی به نام «من»
» وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
» سازمان جهانی بهداشت(WHO)
» سایت اتحادیه بین المللی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
» وبلاگ ایدز این هفته مربوط به سازمان ملل
» سایت مرکز کنترل وپیشگیری ازبیماریها
» دانشگاه علوم پزشكی مازندران
» دانشگاه علوم پزشكی بابل
» دانشگاه علوم پزشكی گیلان
» دانشگاه علوم پزشكی گلستان
» دانشگاه علوم پزشكی تهران
» دانشگاه علوم پزشکی مشهد
» آموزش آنلاین و رایگان زبان انگلیسی( OLC )
» دانشگاه تربیت معلم
» دانشگاه تربیت مدرس
» دانشگاه امام صادق(ع)
» پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
» پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی
» پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
» سید محمد خاتمی
» دکتر محمود احمدی نژاد
» مجلس شورای اسلامی
» كتابخانه ملی ایران
» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
» کاریابی
» خبرگزاری جمهوری اسلامی
» خبرگزاری مهر
» خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا)
» خبرگزاری میراث فرهنگی
» خبرگزاری فارس
» روزنامه ایران
» روزنامه اطلاعات
» روزنامه جمهوری اسلامی
» روزنامه جام جم
» مازندنومه
» مزرعه گل کامران
» ایران ورزشی
» روزنامه کیهان
» مجتمع فنی تهران
» لیست لینک ها

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


سلامت باش- سایت اصلی : سیدرضا موسوی کارشناس سلامت

مقدمه :
به راستی سلامت چیست؟ و
چرا در جوامع پیشرفته امروز نیز، سلامت به عنوان یک مسأله ی همچنان جدی، پر رنگ و دغدغه آفرین است؟

معمولاً وقتی از سلامت سخن به میان می آید؛ ناخود آگاه پزشک و بیمارستان و بستر بیماری به ذهن متبادر می شود. اما واقعیت این است که این معنا از سلامت، تنها بخشی از آن مفهوم را افاده می کند. وقتی می گوییم سلامت، هم سلامتی جسم در نظر است و هم سلامت روان از آن مراد می شود. سلامت جسم و روان مثل زنجیر به هم وابسته اند؛ و هر یک تقویت کننده ی دیگری است . امروزه وقتی از سلامت سخن به میان می آید؛ جنبه روانی و به خصوص اجتماعی آن نیز مطرح است. چون در حالی می توان توقع داشت فرد فرد جامعه از روانی سالم برخوردار باشند؛ که مناسبات اجتماعی سالم باشد.
مثلی است که می گوید: «سلامت همه چیز نیست. اما همه چیز بدون سلامت هیچ است» .

این وب نوشته کاملا"بصورت خصوصی و با هزینه شخصی اداره می شود و هیچ ارتباطی با اداره یا نهاد دولتی یا غیردولتی ندارد.
ضمنا"برای حفظ اصول اخلاقی و امانت داری، ::: salamtbash سلامت باش::: را به عنوان منبع مورد استفاده، ذکر فرمایید.
ایجاد کننده وبلاگ : سیدرضا موسوی


Msn bot last visit powered by Bots Visit free counters Iranbloglist.com Free counter and web stats